Zakladne informacie
Riesitelsky kolektiv
Publikacie
Pramenne materialy
Publicita
Kontaktne udaje
Spravy o cinnosti projektu
Agentura na podporu vyskumu a vyvoja
Slavisticky ustav Jana Stanislava SAV

KNIŽNÉ  PUBLIKÁCIE

Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. Peter Žeňuch a kol. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i. 2023. 272 s.

Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. Peter Žeňuch a kol. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. 384 s.

Žeňuch, Peter: Rakošinský cyrilský rukopisný zborník z konca 17. a zo začiatku 18. storočia. In: Slavica Slovaca, 2021, roč. 56, č. 4, s. 3-74.

ŠAŠERINA, Svetlana - ŽEŇUCH, Peter - HRÍBOVÁ, Marína (eds.): Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. - Slovenský komitét slavistov, 2022. 352 s. ISBN 978-80-89489-54-1.

ŠAŠERINA, Svetlana: Две рукописи Стефана Глинки из села Литмановой на Спише XVIII в. Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae, vol. X. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2023. 272 s. ISBN: 978-80-224-2002-0.
 

Periodické publikácie

 

ZUBKO, Peter. Tangenty latinsko-byzantského spolužitia pod Karpatmi ako príležitosť pre revitalizáciu hodnôt. In Slavica Slovaca, 2021, roč. 56, č. 3, s. 403-408. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.3.10

ŽEŇUCH, Peter - ŠAŠERINA, Svetlana. Language as a Means of Communication with God. In Akropolis : Journal of Hellenic Studies, 2021, vol. 5, p. 70-85. Dostupné na: https://doi.org/10.35296/jhs.v5i1.73

ŠAŠERINA, Svetlana. Obraz Indii v kirilličeskich tekstach XVIII veka iz Podkarpatia = The Image of India in the Cyrillic Texts of the 18th Century from the Carpathians. In Palaeobulgarica-Starobalgaristika, 2022, roč. 46, č. 2, s. 141-152.

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Pramene mytologickej prózy na Slovensku (osobitosti žánru a mytologických konceptov). In Slavica Slovaca, 2022, roč. 57, č. 3, s. 270-278. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.3.8.

ŠAŠERINA, Svetlana. K problematike výskumu a publikovania písomných pamiatok = On the issue of research and publication of written sources. In Slavica Slovaca, 2020, roč. 55, č. 3, s. 494-498.

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Dialektický slovník bošácky Ľudovíta V. Riznera ako nevyčerpateľný prameň etnolingvistických výskumov = Dialektický slovník bošácky as an Inexhaustible Source of Ethnolinguistic Research. In Slavica Slovaca, 2020, roč. 55, č. 3, s. 408-416.

ZUBKO, Peter: Tangenty latinsko-byzantského spolužitia pod Karpatmi ako príležitosť pre revitalizáciu hodnôt. In: Slavica Slovaca, 2021, roč. 56, č. 3, s. 403-408.

BRTÁŇOVÁ, Erika: Prírodná katastrofa ako príležitosť k náprave. In: Slavica Slovaca, 2021, roč. 56, č. 3, s. 359-365.

ŽEŇUCH, Peter - Šašerina, Svetlana: Language as a Means of Communication with God. In: Akropolis: Journal of Hellenic Studies, 2021, vol. 5, p. 70-85.

 

Neperiodické publikácie

MARINČÁK, Šimon. Hymnus Svetlo tiché v byzantskej hudobno-liturgickej tradícii. In Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti. Svetlana Šašerina - Peter Žeňuch - Marína Hríbová (eds.),Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022, s. 329-341. ISBN 978-80-89489-54-1.
 

ŠAŠERINA, Svetlana. О годинахъ и часѣхъ: vnímanie času a jeho odraz v písomných pamiatkach karpatskej proveniencie. In Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti. Svetlana Šašerina - Peter Žeňuch - Marína Hríbová (eds.)Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022, s. 13-18.
 

ZUBKO, Peter. Katolícka cirkev v Kapušanoch a bezprostrednom okolí v polovici 18. storočia. In Kapušansko v zrkadle času. Jozef Marčin (ed.). Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV, 2022, s. 70-74. ISBN 978-80-224-1967-3.

ZUBKO, Peter. K problematike slovenských katolíckych modlitebných knižiek z 19. storočia pre pospolitý ľud. In Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti. Svetlana Šašerina - Peter Žeňuch - Marína Hríbová (eds.). Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022, s. 342-351.
 

ŽEŇUCH, Peter. Historický obraz o spravodlivom usporiadaní sveta u Slovanov v Bradáčovom edukačnom kompendiu z konca 18. storočia. In Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti. Svetlana Šašerina - Peter Žeňuch - Marína Hríbová (eds.). Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022, s. 33-46.
 

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Status mytologickej prózy v systéme folklórnych žánrov na Slovensku. In Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti. Svetlana Šašerina - Peter Žeňuch - Marína Hríbová (eds.). Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022, s. 171-181.
 

BRTÁŇOVÁ, Erika. Obraz Panny Márie v mariánskych kázňach Hugolína Gavloviča. In Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 258-272.
 

MARINČÁK, Šimon. Dynamika vzniku mariánskych sviatkov v histórii cirkvi. In Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 178-185.
 

ŠAŠERINA, Svetlana. Obraz Bohorodičky v kontexte cyrilskej rukopisnej kázňovej tvorby pod Karpatmi. In Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 250-257.
 

ZUBKO, Peter. Mariánsky kult na východe Slovenska v období baroka. In Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 35-58.
 

ŽEŇUCH, Peter. Pieseň o obraze klokočovskom ako historické svedectvo o zázraku : Kultúrno-historická a jazykovo-historická interpretácia prameňa. In Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 59-90.
 

ŽEŇUCH, Peter: Cyrilské rukopisné pramene neliturgickej povahy ako východisko pre poznanie jazykového a kultúrneho obrazu o byzantsko-slovanskej tradícii na Slovensku. In: Słowianie w monarchii Habsburgów: Literatura, język, kultura. Tom 17. Krakowsko-Wileńskie studia Slawistyczne. Kraków: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, s. 55-70.
 

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Mýtopoetické koncepty o chorobách a ich liečení v nárečovom slovníku Ľudovíta V. Riznera. In Liber – verbum – monumentumque IV.: (Pretiosa quam sit sanitas morbus docet: osveta – zdravotníctvo – knižná kultúra). Prešov: Štátna vedecká knižnica, 2021, s. 91-98.
  

Posledná úprava webu: 31.1.2022