Zakladne informacie
Riesitelsky kolektiv
Publikacie
Pramenne materialy
Publicita
Kontaktne udaje
Spravy o cinnosti projektu
Agentura na podporu vyskumu a vyvoja
Slavisticky ustav Jana Stanislava SAV

Konferencie a semináre

Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre: slovensko-slovanské súvislosti. Bratislava + online. 40 účastníkov. 21.09.2022 - 23.09.2022
 

Konferencia sa venovala aktuálnym otázkam súvisiacim s pramenným výskumom duchovnej písomnej kultúry v slovenskom a slovanskom kontexte. Zamerala sa na problematiku jazyka a duchovného vývinu spoločnosti v kontexte rozmanitých spoločensko-kultúrnych a religióznych súvislostí, najmä však na otázky, ktoré podnes rezonujú v oblasti historického a duchovného dedičstva zameraného na identifikačné procesy národných a jazykových spoločenstiev v slovanskom priestore.
 

Tematické okruhy:
pramenný výskum textov o pôvode, dejinách a kultúre národa
obraz duchovného, právneho a materiálneho sveta v národnom jazykovom povedomí
jazyk, religiozita a konfesia: miesto liturgického jazyka v kontexte kultúrneho vývinu národa
aplikačný rozmer výskumu písomných prameňov vzhľadom na ich odkaz pre súčasnosť.

Z konferencie sa podarilo vydať monotematický súbor štúdií, ktorý tvoria štyri tematické okruhy. Jednotlivé okruhy knižnej publikácie zdôrazňujú nevyhnutnosť skúmania pramenných textov o pôvode, dejinách a kultúre národa, o obraze duchovného, právneho a materiálneho sveta na príklade vybraných slovanských jazykov, akcentujú slovanskú mytológiu, religiozitu a konfesionalitu.
Jednotlivé príspevky približujú aj obraz o usporiadaní duchovného i materiálneho sveta Slovanov a tiež poukazujú na komunikáciu s blízkymi i vzdialenými susedmi z interdisciplinárneho slavistického hľadiska.

 

Popularizačné aktivity

 

  

Posledná úprava webu: 31.1.2022